ÄmnesområdenKontakt

pierre_kontaktruta   Pierre Doverklint
   ​Manager
    
   pierre.doverklint@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 91 14


 • Bokföringsnämndens remissvar avseende promemoria om ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt

  2013-10-04
  BFN delar regeringens uppfattning om förenklingsvinster och att det innebär en betydande olägenhet att behöva lämna mervärdesskattedeklarationen vid en tidigare tidpunkt än då inkomstdeklarationen ska lämnas. BFN meddelar att man stödjer förslaget att samordna tidpunkten för att lämna mervärdeskattdeklaration för den som redovisar moms för beskattningsår med deklarationstidpunkten. BFN har dock synpunkter på att lagförslaget inte omfattar den som utför gränsöverskridande transaktioner inom EU. Det innebär att även en liten transaktion kan leda till att mervärdeskattedeklarationen måste lämnas redan den 26 februari för den som har kalenderår som beskattningsår och därmed medföra betydande olägenheter.
 • Lagrådsremiss om ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt

  2013-10-03
  Syftet med förslaget är att underlätta skatteredovisningen för företagen. Möjligheten att redovisa mervärdesskatten senare begränsas dock för företag som bedriver handel med andra EU-länder.
 • Beslut om riktlinjer för förberedelse inför Solvens 2

  2013-09-30
  Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, EIOPA, har beslutat om riktlinjer för förberedelse inför Solvens 2. Finansinspektionen (FI) är positiv till EIOPA:s initiativ eftersom det är viktigt att förberedelserna genomförs i god tid så att myndigheter och företag är väl förberedda på att tillämpa det nya systemet när Solvens 2-direktivet börjar gälla. Riktlinjerna ska därför ses som ett viktigt verktyg i förberedelserna inför genomförandet av Solvens 2.
 • Paneldebatt om integrerad rapportering

  2013-09-13
  Under en paneldebatt på Aktiespararnas kansli torsdagen den 12 september diskuterades integrerad rapportering. Den centrala frågan var om integrerad rapportering kan vara lösningen på årsredovisningarnas ökande omfattning.
 • Axfood blev Årets börsbolag 2012

  2013-09-12
  Dagligvarubolaget Axfood försvarade vinsten från föregående år och stod som segrare i Årets börsbolag 2012 tack vare genomgående höga poäng. Axfood nådde förstaplatsen i deltävlingarna Bästa delårsrapport och Bästa IR-webbplats och en andraplats i Bästa årsredovisning, vilket resulterar i att de tog hem totalsegern med en poängs marginal till tvåan Byggmax.
 • EFRAG:s slutgiltiga rekommendationer avseende godkännande av IFRIC 21 Levies

  2013-09-12
  IFRIC 21 Levis publicerades av IASB i maj 2013 och innehåller vägledning för vid vilken tidpunkt företaget ska redovisa en skuld, föranledd av den förpliktande händelsen att betala en avgift, som redovisas i enlighet med IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar. EFRAG stödjer tillämpningen av IFRIC 21 och rekommenderar att den godkänns.
 • Nya frågor och svar om EU-regler för OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

  2013-06-10
  Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har uppdaterat sina frågor och svar om genomförandet av förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, EMIR.
 • EFRAG publicerar slutgiltigt remissvar avseende föreslagna ändringar i IFRS 10 och IAS 28

  2013-04-15
  EFRAG har publicerat ett slutgiltigt remissvar på International Accounting Standards Boards (IASB) rekommendationsförslag Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture (Proposed amendments to IFRS 10 and IAS 28).
 • Rapportering av obekräftade derivataffärer

  2013-04-05
  Finansinspektionen (FI) vill påminna om reglerna för rapportering av obekräftade derivattransaktioner inom det nya EU-regelverket för OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, Emir.
 • Endorsement Status Report Update

  2013-04-04
  EU har godkänt ändringar i övergångsriktlinjerna för IFRS 10 Koncernredovisning, IFRS 11 Samarbetsarrangemang och IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag som International Accounting Standards Board (IASB) publicerade i slutet av 2011. Med anledning av detta har EFRAG uppdaterat sin Endorsement Status Report.
 • ESMA publicerar det 13:e utkastet från EECS-databasen

  2013-04-04
  Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har publicerat det 13:e utkastet från sin konfidentiella EECS-databas.
 • Rättvisande bild i myndigheternas redovisning

  2013-04-03
  Riksrevisionen har nu avslutat granskningen av närmare 240 myndigheters årsredovisning för år 2012.
 • Endorsement Status Report Update

  2013-03-28
  EFRAG har uppdaterat sin Endorsement Status Report till följd av att Europeiska kommissionen har godkänt det årliga förbättringsprojektet IFRSs 2009-2011 Cycle.
 • EFRAG lämnar slutgiltigt remissvar på IASB:s rekommendationsförslag avseende ändringar i IAS 36

  2013-03-25
  EFRAG har publicerat ett slutgiltigt remissvar på IASB:s rekommendationsförslag avseende ändringar i IAS 36 Nedskrivningar.
 • IASB publicerar föreslagna ändringar i IAS 19

  2013-03-25
  International Accounting Standards Board (IASB) har publicerat ett rekommendationsförslag med föreslagna ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda.
 • EMIR-förordningen träder i kraft

  2013-03-15
  Den 15 mars trädde EU-förordningen EMIR om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister i kraft.
 • IASB publicerar reviderat förslag avseende nedskrivning av finansiella instrument

  2013-03-07
  International Accounting Standards Board (IASB) har publicerat en reviderad uppsättning förslag avseende nedskrivning av finansiella instrument. I rekommendationsförslaget Financial Instruments: Expected Credit losses föreslår IASB en rad förenklingar i en ny, mer framåtblickande redovisningsmodell som beaktar förväntade kreditförluster.
 • Endorsement Status Report Update

  2013-03-05
  Europeiska kommissionen har godkänt ändringarna i IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas – Statliga lån och till följd av detta har EFRAG uppdaterat sin Endorsement Status Report.
 • Nya EU-regler om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

  2013-03-05
  Den 15 mars införs nya detaljerade regler i form av tekniska standarder som kompletterar EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.
 • IASB publicerar rekommendationsförslag med föreslagna ändringar i IAS 39

  2013-02-28
  International Accounting Standards Board (IASB) har publicerat ett förslag på ändringar i IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.