ÄmnesområdenKontakt

Stefan Pedersen   Stefan Pedersen
   ​​Manager
    
   stefan.pedersen@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 26 96 


 • Nu har de nya reglerna för prospekt trätt i kraft

  2019-07-21
  Från och med i dag gäller nya regler för prospekt och prospektrelaterade ärenden. Det innebär bland annat att det är möjligt för företag att upprätta nya typer av prospekt.
 • IASB publicerar förslag till ändringar i IAS 12

  2019-07-17
  International Accounting Standards Board (IASB) har publicerat ett ändringsförslag avseende ändringar in IAS 12 Inkomstskatter som syftar till att klargöra hur företag ska redovisa uppskjuten skatt på leasingavtal och vid avveckling av verksamheter.
 • ESMA:s förväntningar avseende tillämpningen av IAS 12

  2019-07-16
  Uttalandet syftar till att främja en konsekvent tillämpning av IFRS inom EU och innehåller huvudbudskap som emittenter, revisorer och revisionsutskott bör ta hänsyn till vid redovisning av uppskjuten skattefordran i sina finansiella rapporter.
 • ESMA har uppdaterat sin manual om Esef

  2019-07-13
  Manualen riktar sig till alla marknadsaktörer som omfattas av kraven i Esef-förordningen, särskilt till de bolag som tar fram koncernredovisning i Inline XBRL för första gången.
 • IASB har publicerat förslag på ändringar i IFRS 17

  2019-06-28
  IASB skriver att deras syfte är att minska kostnaderna för att införa IFRS 17 och göra det enklare för företag att förklara sina resultat när de tillämpar standarden.