TjänsterKontakt

Patrik Richter  Patrik Richter

  Senior Adviser

  patrik.richter@kanton.se
  Mobil: +46 70 773 71 18


CORPORATE GOVERNANCE


Styrning och riskhantering för en effektiv och hållbar verksamhet

Corporate governance finns på många styrelsers agenda och det är en allmän uppfattning bland företagets intressenter att bolag som kan tydliggöra sin styrning och kontroll uppnår högre lönsamhet över tiden.

För att säkra maximalt värdeskapande måste bolaget ha en effektiv riskhantering. Behoven är specifika för varje enskilt bolag men oavsett vart behovet finns i bolaget är det ofta projekt som behöver ändamålsenlig styrning, kompetens och tid. Efter många företagsskandaler det senaste decenniet så är det inte helt oväsentligt för bolag att ha en välutvecklad styrning och kontroll för att uppnå önskvärt förtroende från bolagets intressenter.

En central del av corporate governance är ansvars- och rollfördelning mellan bolagets ägare, styrelse, ledning och övriga intressenter. Styrelsens roll, och icke minst styrelsens samspel med ägarna på den ena sidan och ledningen på den andra, är avgörande för att bolaget ska framstå på ett förtroendeingivande sätt till bolagets intressenter. 

Kanton kan stödja er i arbetet med bland annat:

  • Koncernövergripande styrning och intern kontroll

  • Rådgivning för efterlevnad av Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)

  • Etablering och upprätthållande av en effektiv riskhantering genom att fastställa en acceptabel risk, genomföra riskvärdering och prioritera riskkontrollerande åtgärder.

  • Kartläggning, övervakning och hantering av de risker verksamheten står inför.