ÄmnesområdenKontakt

Stefan Pedersen   Stefan Pedersen
   ​​Manager
    
   stefan.pedersen@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 26 96 


IASB publicerar diskussionsdokument över offentliggörandeprinciper

2017-03-30

Målet med arbetet är att underlätta för utgivare av finansiell information att kommunicera sin information så effektivt som möjligt. Den underliggande frågan är vilken information som är viktigt för förståelsen av bolaget, och vilken information som är skymmande. Man diskuterar bland annat möjligheten för att förrätta en standard som är helt fokuserad på offentliggörande av information i rapporter och hur en sådan i så fall ska utformas. Även mängden, längden och utformningen på noter och redovisningsprinciper är någonting som IASB kommer ta under beaktning under arbetet. Här har man funnit att de ofta inte är optimerade för slutanvändaren av informationen, utan snarare blir ett hinder. I frågan om redovisningsprinciper diskuterar man därför, bland annat, om de skulle fungera mer effektivt om de presenterades tillsammans med de noter som de gäller istället för i ett gemensamt avsnitt. Överlag är man intresserade över hur all information refereras till varandra inom rapporterna och dess olika delar.

Diskussionsdokumentet bjuder även in intressenter att kommentera arbetets alla aspekter då man vill att så många synpunkter som möjligt ska beaktas under arbetets gång. Vill man inte läsa den 110 sidor långa texten så finns även ett kortare ”snapshot” publicerat på IFRS:s hemsida som tillåter intressenter att ta till sig den mer övergripande informationen.

För att ta del av nyheten i sin helhet, se nedanstående länk:

IFRS

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Pedersen, Consultant, mobil: +46 70 769 26 96