ÄmnesområdenKontakt

pierre_kontaktruta   Pierre Doverklint
   ​Manager
    
   pierre.doverklint@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 91 14


 • Årets börsbolag 2013 – Cloetta segrare i deltävlingen Bästa IR-webbplats

  2014-06-04
  Den första av tre deltävlingar i Årets börsbolag 2013 är nu avgjord. Cloetta står som totalvinnare av Bästa IR-webbplats 2013 med 29,5 poäng av 34 möjliga. I tävlingen har samtliga webbplatser för bolag primärnoterade på Nasdaq OMX Stockholm Stora bolag, Nasdaq OMX Stockholm Medelstora bolag och NGM Equity granskats
 • Nytt revisionspaket klubbat i Bryssel

  2014-04-15
  EU:s ministerråd har antagit det nya revisionspaketet som Europaparlamentet röstade för tidigare i april. Reglerna gäller främst revision i börsnoterade och finansiella företag. Det nya regelpaketet syftar bland annat till att höja kvaliteten på revisionen inom EU och att stärka den finansiella stabiliteten. Några av de viktigaste punkterna rör krav på byrårotation och restriktioner för vilka tjänster revisionsbyråerna får tillhandahålla börsnoterade och finansiella företag. Vidare ska revisorns rapportering bli mer transparent.
 • Säkerheter vid clearing hos central motpart

  2014-02-13
  Den 16 augusti 2012 trädde EU-förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister i kraft. Förordningen är bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Genom EU-förordningen har även EU-direktivet om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (det s.k. finality-direktivet) ändrats.
 • Frågor inför vårens stämmor

  2014-02-03
  FAR träffar varje år företrädare för de institutionella ägarna för att diskutera punkter som aktuella frågor inför årsstämmorna, utvecklingen inom bolagsstyrning samt förväntningar på revisionen. Den tredje februari var det dags igen. Under mötet berättade FAR om arbetet med att stärka förtroendet för branschen. Ett projekt som beskrevs var arbetet med att ta fram en vägledning för hur revisorer kan kommunicera tydligare på stämmorna, bl.a. vad gäller att beskriva hur revisorn hanterar eventuella oberoendefrågor vid extratjänster
 • Nytt uttalande från FARs policygrupp för redovisning

  2014-01-16
  RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar är ett nytt uttalande om hur anskaffningsvärdet för en svensk kapitalförsäkring ska fastställas, hur uttag och löpande avkastningen från placeringar inom kapitalförsäkringen ska redovisas då anskaffningsvärdemetod tillämpas.
 • EFRAG Endorsement Status Report uppdaterad

  2013-12-12
  Den 12 december utfärdade International Accouting Standards Board (IASB) ändringar genom de årliga förbättringsprojekten Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle och Annual Improvements to IFRSs 2011-2013 Cycle.
 • IASB utfärdar ändringar genom de årliga förbättringsprojekten för 2010-2012 och 2011-2013

  2013-12-12
  Den årliga förbättringscykeln för 2010-2012 (Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle) innehåller ändringar i IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8, IFRS 13, IAS 16, IAS 24 och IAS 38. Förbättringscykeln för 2011-2013 (Annual Improvements to IFRSs 2011-2013 Cycle) innehåller ändringar i IFRS 1, IFRS 3, IFRS 13 och IAS 40
 • IASB publicerar föreslagna ändringar genom sitt årliga förbättringsprojekt

  2013-12-11
  International Accounting Standards Board (IASB) har publicerat ett rekommendationsförslag med fem ändringar i fyra olika International Financial Reporting Standards (IFRS) genom sitt årliga förbättringsprojekt.
 • Det första ramverket för integrerad rapportering har publicerats

  2013-12-08
  IIRC:s syfte med ramverket är att det ska vägleda företag i hur de bäst kommunicerar med investerare.
 • Nytt allmänt råd om bokföring

  2013-12-05
  Den 5 december 2013 beslutade bokföringsnämnden (BFN) att anta allmänna råd (BFNAR 2013:2) om bokföring med tillhörande vägledning.
 • EFRAG Endorsement Status Report uppdaterad

  2013-12-02
  Med anledning av att International Accounting Standards Board (IASB) har utfärdat ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda genom publikationen IAS 19 Defined Benefit Plans: Employee Contributions samt ändringar avseende säkringsredovisning i IFRS 9, IFRS 7 och IAS 39 har EFRAG uppdaterat sin Endorsement Status Report.
 • Nytt Regelverk för emittenter från och med 1 januari 2014

  2013-11-29
  Den 29 november publicerade Stockholmsbörsen en ny version av ”Regelverk för emittenter”. I den nya versionen avskaffas de nuvarande kraven på att upprätta kvartalsrapporter i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.
 • Första auktoriserade transaktionsregistren klara

  2013-11-22
  Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har registrerat de första auktoriserade transaktionsregistren enligt EU:s förordning för OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, EMIR.
 • IASB utfärdar ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

  2013-11-21
  International Accounting Standards Board (IASB) har utfärdat ändringarna i IAS 19 Ersättningar till anställda. Ändringarna som publicerats under namnet Defined Benefit Plans: Employee Contributions (Amendments to IAS 19) gäller anställdas eller tredje parts bidrag till förmånsbestämda planer.
 • EFRAG har uppdaterat sin Endorsement Status Report

  2013-11-21
  EU har godkänt International Accounting Standards Boards Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27: Investment Entities och till följd av detta har EFRAG uppdaterat sin Endorsement Status Report.
 • IASB tar viktiga steg i slutförandet av projektet kring redovisningen av finansiella instrument

  2013-11-19
  International Accounting Standards Board (IASB) har utfärdat ändringar i redovisningskraven för finansiella instrument.
 • Fem områden i fokus för granskning av finansiella rapporter 2013

  2013-11-13
  De prioriterade områdena är sådana som ansetts extra betydelsefulla för börsnoterade bolag utifrån en bedömning av det rådande ekonomiska läget och har valts ut i samarbete med EU-myndigheten samt redovisningstillsynsorganisationer i medlemsländerna.
 • Ny version av FI:s vägledning för börsbolag

  2013-10-17
  Vägledning för börsbolag är främst avsedd för dem som är verksamma i börsbolag, samt deras rådgivare och ska ses som ett stöd till gällande regler. Vägledningen omfattar bland annat: loggbok, insynsregistret och flaggning.
 • EFRAG:s slutgiltiga remissvar på IASB:s rekommendationsförslag om leasing

  2013-10-15
  EFRAG håller med om att leasetagare ska redovisa rättigheten att använda leasingtillgången och skulden att betala leasingavgiften i balansräkningen och fortsätter att stödja projektet. EFRAG uttrycker dock en betydande oro kring vissa delar av rekommendationsförslaget och rekommenderar inte att ändringarna i standarden slutförs baserat på förslaget.
 • Regeringen överlämnar proposition om begränsningar att göra avdrag för koncernbidrag

  2013-10-10
  Syftet är att förhindra att företag med hjälp av koncernbidrag utan begränsningar flyttar vinster hänförliga till beskattningsår som påbörjats före den 1 januari 2013 till ett annat företag i koncernen där vinsterna blir föremål för den lägre skattesats som gäller för beskattningsår som påbörjats efter den 31 december 2012.