ÄmnesområdenKontakt

Patrik Richter  Patrik Richter

  Senior Adviser

  patrik.richter@kanton.se
  Mobil: +46 70 773 71 18


Tips inför årsstämman från Kanton

2016-02-29

Det är mycket som ska förberedas inför årsstämman. Kallelse ska distribueras och en stor mängd information ska göras tillgänglig för aktieägarna. Det är förstås även viktigt att vara förberedd på de eventuella frågor som kan komma på tal, i syfte att kunna ge välgrundade och tydliga svar. Nedan finner ni tips på punkter rörande finansiell ställning, riskhantering, intern styrning och kontroll, ansvarsfullt företagande samt uppföljning av tidigare budskap och löften som bolag generellt bör vara förberedda på att svara på under årsstämman

Finansiell ställning

 • Viktiga kassaflödes-, balans- och resultatposters utveckling samt förändringar i viktiga poster.
 • Finansiella risker, osäkra kundfodringar, intäktsläckage och valutaeffekter.

Uppföljning av tidigare utfästelser

 • Återkoppling till tidigare utfästelser.
 • Uppföljning av eventuella förändringar gentemot vad som tidigare har kommunicerats, exempelvis avseende bolagets långsiktiga strategiska plan.

Riskhantering, intern styrning och kontroll

 • Vilket underlag styrelsen har för att diskutera bolagets risker och möjligheter.
 • Hur verksamhetsmålen säkras för 2016.
 • Vilka bolagets största risker och möjligheter är samt hur dessa identifieras och följs upp.

Ansvarsfullt företagande

 • Hur arbetet inom ekonomisk-, miljö- och social påverkan ser ut. Inom social påverkan ingår företagets påverkan avseende mänskliga rättigheter, arbets-förhållanden och arbetsvillkor, produktansvar samt företagets roll i samhället.
 • Var i värdekedjan bolagets ansvar börjar och slutar.
 • Om hållbarhet är en integrerad del i bolagets strategier och beslutsfattande.

Information på webbplatsen inför bolagsstämma
Aktiebolagslagen (ABL), Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden), Stockholmsbörsens ”Regelverk för emittenter” och NGM Equitys ”Börsregler” ställer en del krav på publika bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad vad gäller publicering av information på bolagets webbplats inför bolagsstämman. Därför är det viktigt att inte glömma bort att även uppdatera sin IR-webb så snart som möjligt. 

Aktiespararnas krav inför årsstämmorna
Aktiespararna kommer att representera småspararna på runt 500 stämmor. Nedan finner ni deras kärnfrågor inför årsstämmosäsongen 2016:

 • Miljöhänsyn – Klimatavtalet i Paris – hur påverkar det bolagets affärer? Ingår det i bolagsledningens/styrelsens strategiska arbete?
 • Direktörernas fantasilöner – Ersättningen ska vara marknadsmässig och skälig.
 • Tids- och intressekonflikter/mångsyssleri – Vilka sidouppdrag har bolagets företrädare?  VD bör inte ha fler än ett styrelseuppdrag, och då ska det ej vara som styrelseordförande. 

För att ta del av motiveringen bakom kärnfrågorna, se nedanstående länk:
Aktiespararna

För mer information och tips, vänligen kontakta:
Hans Borneroth, Senior Adviser, Mobil: +46 70 769 47 04