Årets börsbolag

Kontakt

Stefan Pedersen   Stefan Pedersen
   ​Consultant
    
   stefan.pedersen@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 26 96 


Årets börsbolag är Sveriges mest omfattande tävling inom investerarrelationer. Syftet är att höja ambitionsnivån hos bolagen och skapa praxis gällande finansiell och icke-finansiell information samt en mer enhetlig utformning av bolagens årsredovisningar. Årets börsbolag 2017 omfattar bolag med säte i Sverige som är primärnoterade på Nasdaq Stockholms samtliga listor, NGM Equity Stockholm, First North samt First North Premier. Granskningen av bolagens årsredovisningar för 2017 görs genom självutvärdering. Bolag som önskar delta ombeds senast den ​1 juni 2018 att fylla i formuläret nedan. Vinnare i totaltävlingen offentliggörs under september 2018. 

Formulär

Årets börsbolag 2017 – Bästa årsredovisning

Fyll i era uppgifter. Maxpoäng är 41.

A. INLEDANDE INFORMATION - 1 POÄNG

(Innehållsförteckning med klickbara länkar i nedladdningsbar version av årsredovisningen.)

1. Länkad innehållsförteckning, 1 p
B. UTTALANDE FRÅN LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE - 6 POÄNG
1. VD-ord, 1 p
2. Ordförandeord, 2 p

3. Följande ska tydligt framgå i stycke med underrubrik i VD-ord alternativt ordförandeord, 3 p


C. BOLAGSBESKRIVNING - 18 POÄNG
1. Affärsidé, strategier och verksamhet, 3 p


2. Investment case, 3 p
3. Finansiella mål, 3 p (informationen ska återfinnas i samlad form)


4. Marknad, 3 p


5. Konkurrenter, 2 p

6. Hållbarhet, 4 p (6.2-6.4 ska återfinnas i samlad form)D. FEMÅRSÖVERSIKT NYCKELTAL - 4 POÄNG
(För nynoterade bolag: pro forma. Bolag som haft verksamhet kortare tid än fem år måste ange detta.)
1. Räntabilitet på eget kapital, 1 p
2. Eget kapital per aktie, 1 p
3. Utdelning per aktie, 1 p
4. Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, 1 p
E. STYRELSE OCH BOLAGSLEDNING - 2 POÄNG
1. Styrelsen arbete under veksamhetsåret
F. ​AKTIEN - 2 POÄNG
1. Värdeöverföring till aktieägarna, 2 p
G. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER - 7 POÄNG
1. Risk- och känslighetsanalys, 7 p
H. ORDLISTA OCH DEFINITIONER - 1 POÄNG

1. Ordlista och definitioner, 1 p

Kontaktinformation